ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์

สาขาเชียงใหม่

       ให้บริการผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี