ผู้สูงอายุควรหากิจกรรมทำ-และลูกหลานควรแสดงความเข้าอกเข้าใจ