ผู้สูงอายุต้องยอมรับตัวเอง และลูกหลานต้องมีความอดทน