พ่อแม่ หูตึง ใส่เครื่องช่วยฟัง

เมื่อพ่อแมู่ตึง บอกพ่อแม่ตรวจการได้ยิน