New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

เสียงรบกวนจากเครื่องช่วยฟัง แก้ไขอย่างไรดี?

เสียงรบกวนจากเครื่องช่วยฟัง ปัญหาของคนใส่เครื่องช่วยฟังส่วนมากก็คงหนีไม่พ้น เช่น เสียงรถยนต์ เสียงกลุ่มคนคุยกันเสียงดัง เสียงก้อง ที่คอยกวนใจในการได้ยิน