โครงการเพื่อ "ผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินเฉพาะคนหูหนวกและหูตึง"