Active Lifestyle - ชีวิตที่มีสีสัน | ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่
 • ACTIVE LIFESTYLE

  เครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับชีวิตที่มีสีสัน

  Active Lifestyle

เหมาะสำหรับ

มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวัน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ้าง แต่ไม่บ่อยมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เช่น

 • ครู นักเรียน นักศึกษา

  มีกิจกรรมหลากหลายในชั้นเรียน

 • ผู้ทำงานออฟฟิศ

  ติดต่อประสานงานกับบุคคล 3 – 5 คน

  สนทนาทางโทรศัพท์

 • ผู้จัดการ

  ประชุม ติดต่องาน

JUNA9 of Bernafon Hearing Aid
active lifestyle of hearing aid
saphira 3pr
© Copyright - Intimex Hearing