Active Lifestyle - ชีวิตที่มีสีสัน | ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่

ACTIVE Lifestyle

เครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับชีวิตที่มีสีสัน

มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวัน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบ้าง แต่ไม่บ่อยมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เช่น ครู ผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ เป็นต้น

© Copyright - Intimex Hearing