Basic Lifestyle - เครื่องช่วยฟังสำหรับชีวิตที่เรียบง่าย | ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่

BASIC Lifestyle

เครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับชีวิตที่เรียบง่าย

มีกิจกรรมในแต่ละวันที่ไม่หลากหลาย แต่ยังคงต้องการคุณภาพในการฟังเสียงคำพูดที่ชัดเจน อาจมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ เช่น ผู้ที่อยู่กับบ้าน ผู้สูงอายุ

© Copyright - Intimex Hearing