cochlear BIG HEARTS" กิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มครอบครัวผู้ใช้ประสาทหูเทียม

กิจกรรม “BIG HEARTS” ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มครอบครัวผู้ใช้ประสาทหูเทียม

ณ Elephant Poopoopaper Park อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 

กิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมให้น้องๆ รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการทำ Workshop กระดาษสาจากมูลช้าง พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของผู้ปกครองกลุ่มครอบครัวผู้ใช้ประสาทหูเทียมและผู้ปกครองกลุ่มที่กำลังศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการใช้ประสาทหูเทียมในอนาคต

……………………………………………………..

ทีมงานศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและน้องๆ เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือและทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้และให้บริการที่ดีกับลูกค้าทุกท่าน