ผลิตภัณฑ์ประสาทหูเทียม

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และอุปกรณ์เสริม

คุณสมบัติ KANSO และ Nucleus 6

Feature-Kanso N6

คุณสมบัติ (เพิ่มเติม)

KEY FEATURES
SmartSound iQ with SCAN
Dual microphones
Water resistant/waterproof IP54 or IP68 with Aqua+ for Kanso IP57 or IP68 with Aqua+
Colour options 8 5
BATTERIES
Standard batteries Two high power zinc air Two high power zinc air
Rechargeable batteries
PHONE USE
Phone compatibility – standard handset Fair Good
Phone compatibility – smartphone Good Good
Telecoil Vertical orientation
(optimised for room loop)
Horizontal orientation
(optimised for phone use)
Auto Telecoil
ACCESSORIES
Wired accessories
(CP910 Sound Processor Only)
Cochlear True Wireless range
FM compatibility
In combination with MiniMic 2+
MAINTENANCE
Wireless programming
Custom Sound® programming
Nucleus Fitting Software programming
Compatible with CR210 Remote Control
Compatible with CR230 Remote Control
Interchageable magnet strenght Up to #6 Up to #6
SoftWear Pads
POPULAR WITH PARENTS
Compatible with monitor earphones
LED status monitoring
Tamperproof batteries
CLINICAL INDICATIONS
Skin flap suitability Up to 9 mm Up to 10 mm
Hybrid acoustic component
Compatible with all Nucleus implants Not compatible with
Nucleus 22 Implants

ขอรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์