New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

อันตรายของเสียง กับการสูญเสียการได้ยิน หูตึง

อันตรายของเสียง ผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด หากคุณต้องสัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆ นอกจากเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน หรือหูตึงแล้ว ยังเสี่ยงกับปัญหาด้านอื่นๆ อีกด้วย