โครงการรีไซเคิลแบตเอตรี่ เครื่องช่วยฟัง กับอินทิเม็กซ์