เชื่อมโยงทุกการสื่อสาร

ด้วยเทคโนโลยีช่วยการได้ยิน สำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน

2.4 GHz Bluetooth®