New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

สภาพอากาศ ที่เครื่องช่วยฟังควรหลีกเลี่ยง

สภาพอากาศ เครื่องช่วยฟัง ที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อยืดอายุให้กับเครื่องช่วยฟัง ได้แก่ สภาพอากาศเปียกชื้น พายุฝน อากาศร้อน ร้อนจัด และควรการเก็บรักษาไว้บริเวณที่แห้ง