Advance Lifestyle - ชีวิตแบบไม่หยุดนิ่ง | ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ เชียงใหม่

ADVANCE Lifestyle

เครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับชีวิตแบบไม่หยุดนิ่ง

มีกิจกรรมหลากหลาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมากกว่า 2 ครั้งในหนึ่งวัน มีการติดต่อสื่อสารทั้งในที่เงียบ ห้องประชุม หรือร่วมงานเลี้ยง ความต้องการการได้ยินที่สมบูรณ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ เป็นต้น

© Copyright - Intimex Hearing